Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.123DrukuTy.pl jest przez firmę Studio Beta, ul. Słomińskiego 17 lok. 11, 00-195 Warszawa, NIP 123-005-24-49, REGON  011659940,  adres poczty elektronicznej: office@123DrukujTy.pl.

1.2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3.Definicje:

1.3.1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.3.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.3.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4.PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, produkt poligraficzny tworzony na zamówienie Klienta. Dostępne w Sklepie Produkty wolne są od wad fizycznych i prawnych.

1.3.5.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.6. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.123DrukujTy.pl

1.3.7. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Studio Beta.

1.3.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest utworzenie konta w Sklepie Internetowym www.123DrukujTy.pl. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu Internetowego.

W Formularzu Rejestracyjnym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1. Informacje podane przez Klienta podczas tworzenia konta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta oraz weryfikację odbiorcy Produktów.

2.1.2. Konto Klienta w Sklepie Internetowym  może zostać zablokowane lub zlikwidowane przez Administratora w wypadku nie przestrzegania Regulaminu przez Klienta lub w wypadku zakończenia współpracy z danym Klientem. O fakcie tym Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta wprowadzonych przy tworzeniu konta oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i stosownymi ustawami.

 2.2.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

2.2.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnienia formularza za danymi osobowymi, (2) określeniu sposoby płatności i dostawy zakupionych produktów (3) potwierdzeniu chęci złożenia zamówienia po kliknięciu przycisk „potwierdź zamówienie”.

2.3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.3.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.4.1.Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.4.2.Dostęp do poczty elektronicznej.

2.4.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 53.0.3 i wyższe, Opera w wersji 45.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 58.0.0 i wyższej.

2.4.4.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1680px X 1050px.

2.4.5.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.5.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.6.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY,

3.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

3.2. W celu dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient musi otworzyć stronę internetową , zarejestrować się zgodnie z § 2 Regulaminu, wybrać interesujący go Produkt, dokonać jego personalizacji i następnie potwierdzić jego zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

3.3. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i zdecydować czy akceptuje treść Regulaminu, czy też ją odrzuca.

3.4. Składanie zamówień może się odbywać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni roku.

3.5. Składając zamówienie Klient dodaje Produkty do Koszyka. Produkty opisują poszczególne parametry, które Klient wybiera lub określa. W zależności od wybranych parametrów, sposobu płatności i przesyłki pojawia się cena. Klient potwierdza zamówienie wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.6. Sklep Internetowy  nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w pracach przesłanych lub przygotowanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty w materiałach przesłanych przez Klienta. Jeżeli materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z jakimikolwiek zapisami prawa, Sklep Internetowy  może odmówić realizacji zamówienia.

 3.7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Klienta a także dane i adres odbiorcy Produktu, jeśli jest nim inna osoba niż Klient i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.

3.8. Wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca. Po złożeniu zamówienia Sklep Internetowy  będzie komunikował się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.9. Z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu/Produktów objętych zamówieniem.

3.10. Zgodnie z prawem Umowa Sprzedaży może być zawarta w imieniu Klienta przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną przez osobę odpowiednio do tego umocowaną prawnie.

3.11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.7., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego .

 3.12. Sklep Internetowy  zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

 1. otrzymania formularza zamówienia wypełnionego nieprawidłowo;
 2. po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, otrzymania e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
 3. braku możliwości telefonicznego kontaktu w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub sprecyzowania szczegółów zamówienia.

3.13. W przypadku, gdy Sklep Internetowy  nie realizuje zamówienia, a otrzymał już płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

 3.14. Składając zamówienie Klient przyjmuje do wiadomości, iż różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sklep Internetowy  może wynieść do 2 mm i spowodowane jest to tolerancją wynikającą z procesów technologicznych. Ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Klienta mogą nie zostać uznane przez Sklep Internetowy.

 3.15. Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki przesłane przez Klienta w celu realizacji zlecenia będą usuwane po upływie 90 dni.

 3.16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

 

4. WYNAGRODZENIA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.3.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
 2. Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING. Numer rachunku: 45 1050 1038 1000 0024 0991 7883.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: ING. Numer rachunku: 45 1050 1038 1000 0024 0991 7883.

 

5. KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1.1. Gotowy produkt może być odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu Internetowego.

5.1.2. Produkt może być wysłany jest przez Sklep Internetowy  za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.1.2.1.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5.1.2.2. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Klienta lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sklep Internetowy , Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.

5.1.2.3. Zaleca się każdorazowe sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki, Klient powinien żądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody ze szczegółowym opisem stanu przesyłki. Jednocześnie należy zgłosić reklamację wysyłając dokładny opis uszkodzeń przesyłki wraz z dokumentacją zdjęciową na adres Office@123drukujty.pl nie później niż w terminie 3 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Klienta.

5.1.2.4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki należy zaznaczyć ten fakt w liście przewozowym podczas odbioru przesyłki.

5.1.2.5. Klient potwierdza odbiór przesyłki czytelnym podpisem.   

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

6.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Office@123drukujty.pl lub też pisemnie na adres: Studio Beta, ul. Słomińskiego 17 lok. 11, 00-195 Warszawa. 

6.1.3.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by ustosunkować się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba, że Klient poda inny sposób.

6.1.4. Klient składając reklamację powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz ze szczegółowym opisem reklamacji. Zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skany protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres Office@123drukujty.pl.

6.1.5. W wypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Klient.

6.1.6. W wypadku uwzględnienia reklamacji przez Sklep Internetowy  wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub, gdy wada nie da się usunąć, nowy Produkt zostanie wysłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 6.1.3 na koszt Sprzedawcy.

6.1.7. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 6.1.8. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości, na warunkach przez producenta określonych, lub też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy, w związku z niezgodnością Produktu z Umową.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Usługobiorca/Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Office@123drukujty.pl lub też pisemnie na adres: Studio Beta, ul. Słomińskiego 17 lok. 11, 00-195 Warszawa.

7.2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.3.Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że konsument wskaże inny sposób.

7.4.Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia:

 1. Wydania Produktu przez kuriera Klientowi,
 2. Odbioru z paczkomatu.
 3. Odbioru osobistego.

7.5. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6. Sklep odpowiada wobec Klienta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.2.Zmiana Regulaminu:

8.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: Zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

8.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.